NGÀY VÍA ÔNG THẦN TÀI

“𝐏𝐡ú𝐜 𝐭𝐡ắ𝐦 𝐧𝐠à𝐧 đờ𝐢 𝐜â𝐲 𝐭𝐫ổ 𝐥ộ𝐜,
Đứ𝐜 𝐝à𝐲 𝐦𝐮ô𝐧 𝐭𝐡𝐮ở 𝐧𝐡á𝐧𝐡 đơ𝐦 𝐡𝐨𝐚.
𝐗𝐮â𝐧 𝐡ạ 𝐭𝐡𝐮 đô𝐧𝐠 𝐭𝐡â𝐧 𝐭â𝐦 𝐭𝐡ườ𝐧𝐠 𝐥ạ𝐜.
Đô𝐧𝐠 𝐭â𝐲 𝐧𝐚𝐦 𝐛ắ𝐜 𝐯ạ𝐧 𝐬ự 𝐤𝐢ế𝐭 𝐭ườ𝐧𝐠.”
Trúc Lâm xin kính chúc Quý khách hàng năm mới bách nhẫn thái hòa. Chúc mừng năm mới phúc sinh lễ nghĩa gia đình thịnh Lộc tiền vinh hoa phú quý xuân!