NHANG TRẦM KHOANH TRÚC LÂM

96,000

Nhang Trầm Khoanh Trúc Lâm:

Thành phần: 100% trầm hương loại 1, được kết dính bởi bột cây Bời lời

– Không hóa chất tạo mùi

– Không hóa chất dẫn cháy

– Không hóa chất kết dính

Danh mục: